FAQ

iHome-Service จดทะเบียนถูกต้องหรือไม่?

iHome-Service จดทะเบียนถูกต้องภายใต้ชื่อจดทะเบียน หจก.บียูเอ ซิสเท็ม ดังนั้นมีเอกสารรับรองจากกรมสรรพากร และถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ


พนักงานจาก iHome-Service ไว้ใจได้หรือไม่?

เนื่องจากวันส่งตัวพนักงานทางเราจะมอบแฟ้มของพนักงานให้นายจ้างไว้ ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ประวัติย่อ + รูปถ่าย + ลายพิมพ์นิ้วมือ และบัตรประชาชนตัวจริง นอกจากนี้ศูนย์ฯ ได้มีกฎระเบียบที่พนักงานได้ทำสัญญากับศูนย์ฯ ไว้ ค่อนข้างจะวางใจได้ในระดับหนึ่ง และโดยส่วนมากพนักงานจะไม่กล้ากระทำความผิด


iHome-Service สามารถออกเอกสารที่เป็นรูปแบบบริษัทได้หรือไม่?

เนื่องจากทาง iHome-Service ได้จดทะเบียนภายใต้ หจก.บียูเอ ซิสเท็ม ซึ่งถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ ดังนั้น ทาง iHome-Service สามารถออกเอกสาร เช่น ภาษีซื้อ หรือใบเสร็จรับเงิน ออกจากระบบให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องทุกประการ